Voorstellen ALV 2018

Direct naar concept huishoudelijk reglement? klik hier

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 (26-3-2018) heeft het bestuur haar nieuwe voorstellen gepresenteerd voor het komende seizoen (1 jan – 31 dec 2019). Echter de statuten vereisen dat wijzigingen in het huishoudelijk reglement slechts kan plaatsvinden als in de algemene ledenvergadering een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen bij een aanwezigheid ter stemming van tenminste 3/4 van het aantal stemgerechtigde leden. Dit aantal is bij lange na niet gehaald tijdens de vergadering van 26 maart 2018. De statuten vereisen dan dat binnen een aantal weken een tweede vergadering wordt uitgeroepen waarin wederom de voorstellen ter stemming worden gebracht. Bij deze vergadering geldt echter dat een meerderheid van minimaal 2/3 der uitgebrachte stemmen geldt.

Het bestuur nodigt u dan uit om op woensdag 9 mei 2018 20:30 uur uw stem te laten horen in de sporthal van Heliomare, Relweg 51 te Wijk aan Zee. Tijdens deze tweede Algemene Ledenvergadering zullen alleen de voorstellen ter stemming worden gebracht. De voorstellen zullen NIET mondeling worden toegelicht.

Daar zullen de volgende voorstellen ter stemming worden gebracht.

Voorstel 1

Wijziging contributie basis zwemleden

Omdat de bezettingsgraad op de maandag bedraagt slechts 43%, die op de dinsdag slechts 31% en op de donderdag 70%. Dit komt neer dat de zwemmers op de maandag slechts 17 keer komen zwemmen van de 40 weken, de zwemmers van de dinsdag slechts 12 keer komen zwemmen van de 40 en de donderdag zwemmers 28 keer komen zwemmen van de 40 weken. Toch huren wij het bad het gehele jaar.

De achterliggende gedachte van de wijziging is het verenigingsgevoel wat voor deze uren wordt gemist. Daar waar voor de overige sport uren de leden voor het gehele seizoen contributie betalen, daar betalen de zwemleden slechts voor die uren die ze daadwerkelijk afnemen. Dat wordt als onredelijk ervaren.

Het voorstel is dan ook om het basis lidmaatschap zwemmen om te zetten in een jaarlidmaatschap voor € 135,– per jaar. Daarvoor mogen de zwemmers op maandag (12:00 – 12:45 uur), dinsdag (12:00 – 12:45 uur) en donderdag (19:00-20:00 uur) komen zwemmen. Op deze manier kunnen wij ons exploitatie tekort fors terug brengen.

Als dit voorstel geen meerderheid krijgt, is het voorstel van het bestuur om de zwemuren die in 2018 / 2019 onder een aanvaardbare bezettingsgraad van 50% zitten met ingang van 2020 schrappen. Het is dan financieel niet meer verantwoord om deze uren voort te zetten. De keuze is aan de zwemmers.

Tijdens de algemene vergadering op 26 maart werd dit voorstel dan ook unaniem door de aanwezige leden ondersteunt.

Betalen in termijnen
Het nieuwe jaarlidmaatschap kan in vier termijn worden voldaan. Dit kan alleen bij afgifte van een incasso machtiging.

Ook kwam tijdens de ALV van 26 maart 2018 aan de orde wat de consequentie zal zijn als dit voorstel geen meerderheid verkrijgt. De zwem uren zullen dan nog één jaar de tijd krijgen om dit huidige vorm zijn bestaansrecht te verkrijgen en zo niet zullen ze per 1 januari 2020 worden opgeheven.

Gezinslidmaatschap
Voor meezwemmende familieleden die ook een eigen abonnement wensen en dus zelfstandig kunnen gaan zwemmen, is een gezinslidmaatschap in het leven geroepen. In dit lidmaatschap, alleen in combinatie met een hoofdlidmaatschap, is een korting verwerkt. Ook sporters die al een hoofdlidmaatschap bezitten en naast hun eigen sport abonnement wensen te gaan zwemmen, komen in aanmerking voor dit gezinslidmaatschap. Het tarief van het gezinslidmaatschap zal ook gelden voor die leden die al sporten bij de KIS, maar een zwemabonnement ernaast nemen.

Incidenteel meezwemmende familieleden
Op onze zwem uren zwemmen familieleden (ouders / broertjes en zusjes) regelmatig met onze zwemleden mee. Ook daar houden wij rekening mee. Daarom blijft nog slechts één soort badenkaart in stand. Deze kan gekocht worden en gebruikt worden om samen met je familieleden te komen zwemmen. De aan te schaffen kaart blijft 12 maanden geldig. Voorwaarde is dat MEEGEZWOMMEN wordt met het hoofdlid. Eén en ander zal worden vastgelegd in het huishoudelijke reglement onder artikel 40.1.

update voorstellen 29 april 2018:
Zwemmen voor sporters die al een hoofdlidmaatschap hebben
Het bestuur heeft besloten om de bovenstaande voorstellen aan te passen. Leden die naast een hoofdlidmaatschap (hydrotherapiegroep (v/h fybromyalgiegroep) of badmintonspelers) willen zwemmen op de maandag, dinsdag of donderdag kunnen ook een 14 badenkaart kopen. Net als bij meezwemmende familieleden zal nog enkel één soort badenkaart te koop zijn (naast de losse badenkaart!). Op vertoon van hun lidmaatschapspas hebben zij het recht om een badenkaart te kopen. Ook deze kaart blijft 12 maanden geldig. Voorbeeld: Een sporter welke lid is van de hydrotherapiegroep (v/h fybromyalgiegroep) is al in het bezit van een hoofdlidmaatschap. Deze sporter heeft het recht, om op vertoon van zijn of haar lidmaatschapspas, een badenkaart te kopen om op maandag, dinsdag of donderdag te kunnen zwemmen. Zie art. 40.1 Concept huishoudelijk reglement.

Losse kaart
Uiteraard blijft de verkoop van een losse badenkaart mogelijk. Echter in artikel 38 zal worden opgenomen, dat mocht volgens de kaderleden blijken dat één persoon meerdere malen een los kaartje koopt hij/zij de toegang tot het zwembad ontzegt kan worden tenzij hij/zij lid wordt van onze vereniging. De achterliggende gedachte is dat wij grotendeels afhankelijk zijn van subsidies. Deze subsidies zijn weer gekoppeld aan het aantal leden welke wij als vereniging hebben. Losse kaartverkoop telt daarbij niet mee. Wij lopen dus subsidiegeld mis door de verkoop van losse badenkaart. Wij willen dit enkel faciliteren om potentiële leden in de gelegenheid te stellen kennis te komen maken met onze zwem uren.

Als bovenstaand voorstel niet door de ALV wordt ondersteund en de vereniging in 2018 wederom geconfronteerd zal worden met een te lage bezetting dan zullen deze zwem uren in 2019 worden opgeheven.

Voorstel 2

Prijsaanpassing van de (overige) contributie;

JAARLIDMAATSCHAP 2019digitale factuurfactuur PostNL
Zwemmenpersoonlijke jaarkaart€ 135,00€ 137,50
Gezinslid persoonlijk jaarkaart€ 125,00€ 127,50
  
HydrotherapiegroepJaarlidmaatschap€ 141,00€ 143,50
  
ParabadmintonJeugdafdeling  
tm 15 jaar€ 82,00€ 84,50
  
Volwassen afdeling  
jaarcontributie€ 141,00€ 143,50
  
Donateurschapminimum bedrag€ 8,50€ 11,00art. 38 HHR
ZWEM BADENKAARTEN
Voor incidenteel meezwemmende familieleden of naast hoofdlidmaatschap:
14 baden kaart(12 maanden geldig)€ 35,00(komt neer op € 2,50 per zwembeurt)
geen lid :
losse badenkaart€ 4,00

Voorstel 3

Aanpassingen aan het huishoudelijk reglement.

Deze tekst kunt u downloaden. De doorgehaalde teksten komen te vervallen en de geel gearceerde teksten worden toegevoegd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *