Algemene Ledenvergadering 2019

Wanneer : Dinsdag 12 maart 2019

Tijd : 20:00 uur (zaal open 19:30 uur )

Locatie : Zaal 3 (Kapel) Revalidatiecentrum Heliomare te Wijk aan Zee.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Goedkeuring notulen van de vergadering d.d. 26 maart 2018. Voor diegene die niet in het bezit zijn van de notulen liggen deze ter inzage bij alle bestuursleden, maar liggen ook ter inzage in de zaal. U kunt deze ook desgewenst digitaal opvragen bij secretariaat at dekis.nl .

3. Ingekomen stukken

4. Voorlezing secretarieel jaarverslag.

5. Financieel overzicht KIS. De zaal is open vanaf 19:30 uur, zodat u op uw gemak het financieel overzicht kunt bekijken. U kunt ook minimaal één week van te voren een pdf opvragen op secretariaat at dekis.nl .

6. Verslag van de kascommissie (mw. J. FLoris – van Lieshout en mw. G. vd Eshof, met als reserve dhr. L. van Dijk)

7. Verkiezing kascommissie 2020.

8. Begroting 2020

9. Bestuursverkiezing : Aftredend en herkiesbaar mw. Jessica Runderkamp & de heer Jan Pomp.

10. Jaarlijkse verkiezing voorzitter: aftredend en herkiesbaar, mw. J. Runderkamp. Nieuwe kandidaten kunnen zich melden op secretariaat at dekis.nl .

11. Modernisering statuten 

12. Aanpassing regels Huishoudelijk Reglement.

13. Aanpassing Algemene Voorwaarden 2020 (contributieverhoging / prijsaanpassing )

14. Bespreking zwemmen. Met o.a.evaluatie nieuw contributiesysteem.

15. Bespreking badminton.

16. Wat er verder nog ter tafel komt / rondvraag.

17. Sluiting.

Indien u niet in de gelegenheid bent omt deze vergadering bij te wonen, kunt u zich hier afmelden. U ontvangt dan t.z.t. wel de notulen.