Agenda Algemene Vergadering 2020

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Luister”]

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Goedkeuring notulen van vergadering d.d. 12 maart 2019 / 6 mei 2019.
  Voor diegene die niet in het bezit zijn van de notulen liggen deze ter inzage bij alle bestuursleden, maar liggen ook ter inzage in de zaal. U kunt deze desgewenst ook digitaal opvragen bij onze secretaris via secretariaat@dekis.nl
 3. Ingekomen stukken.
 4. Voorlezing jaarverslag secretariaat.
 5. Financieel overzicht K.I.S.  De zaal is vanaf 19.00 uur open, zodat u op u gemak het financiële overzicht kunt bekijken. Indien u wenst kunt u 1 week voor de vergadering het overzicht per pdf  toegezonden  krijgen. U dient dan uw e-mail adres door te geven aan secretariaat@dekis.nl
 6. Verslag kascommissie (dhr. J. Verlaat  en dhr. L. van Dijk, geen reserve door het uitvallen van mw. G. vd Eshof)
 7. Verkiezing kascommissie 2021, vervanging dhr. L. van Dijk en reserve lid.
 8. Begroting 2021
 9. Bestuursverkiezing:  Aftredend en herkiesbaar mw. Inge Bakker – Loos en de heer Timo Bakker.   (Kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat!)
  Extra : Mw. Jessica Runderkamp heeft te kennen gegeven dat zij haar bestuursfunctie met ingang van heden neerlegt. Dus ook hiervoor zijn nieuwe kandidaten van harte welkom.
 10. Jaarlijkse verkiezing voorzitter: Aftredend en NIET herkiesbaar mevr. J. Runderkamp. Nieuwe  kandidaten kunnen zich aanmelden bij het secretariaat.
 11. Aanpassing regels Huishoudelijke Reglement, met o.a. prijsaanpassingen 2021.
 12. Introductie nieuw Vertrouwens Contact Persoon, mw. Ingrid Dudink
 13. Bespreking zwemmen      
 14. Bespreking badminton  
 15. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
 16. Sluiting.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de ALV bij te wonen, wilt u dit dan even aan het secretariaat doorgeven? Bij voorbaat hartelijk dank.