Wijzigingen na Algemene Ledenvergadering 30-03-2021

De leden hebben weer hun stem kunnen laten horen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30-3-2021. Ook dit jaar was weer gekozen voor een online vergadering. Alle leden hebben een week de kans gekregen om via een link in te loggen en alle relevante stukken en voorstellen, ingebracht tijdens deze Algemene Ledenvergadering, te bestuderen en over te stemmen.

Dit leidt tot de volgende uitslag:

We hebben de volgende zaken ter stemming gebracht:

 • Goedkeuring notulen vorige ALV;
 • Voorstel van de kascommissie om de ALV voor te stellen om het bestuur dechárge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2020;
 • Verkiezing van de kascommissie, leden konden zich hierbij kandidaat stellen;
 • Voorstel begroting 2022;
 • Verkiezing mw. Sandra v.d. Berghe als voorzitter;
 • Voorstellen m.b.t. wijziging HHR.

Op onze ALV-website heeft u alle punten uitgebreid kunnen bestuderen.

De stemming was unaniem. Iedereen was voor. Voor wat betreft de verkiezing voor de kascommissie heeft de heer L. van Dijk zich aangemeld, waarvoor hartelijk dank.

Het huishoudelijk reglement is ook goedgekeurd en gaat direct in.

De volgende zaken zijn daarbij voor u van belang:

 • Met ingang van heden kan alleen nog een automatische incasso worden afgegeven. De leden zonder automatische incasso ontvangen binnenkort een verzoek tot opgaaf.
 • De diverse categorieën lidmaatschappen verdwijnen. Er komt één lidmaatschap voor volwassenen en één lidmaatschap voor jeugd tm 15 jaar. De volwassenen gaan met ingang van 2022 € 137,50 per jaar aan contributie betalen en de jeugd € 85,–.
 • Zoals gezegd geldt voor iedereen: de afgifte van een automatische incasso. En de incasso wordt twee maal per jaar geïncasseerd, dus niet meer 1 x of 4x per jaar. De data zijn rond 1 januari en 1 september.
 • Daarnaast zijn een aantal huishoudelijke regels aangepast m.b.t. mislukte incasso’s. Raadpleeg voor de definitieve uitwerking art. 39 van het HHR.
 • Bij hernieuwd lidmaatschap binnen 12 maanden zal € 15,– aan administratiekosten in rekening worden gebracht.