Redactie en kopie aanleveren volgende nieuwsbrief: pr@dekis.nl
LOGO_nieuwsbrief_KIS

Jaargang 2021 nummer 2

uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Breng uw stem uit op de Algemene Ledenvergadering 2021

Heemskerk, februari 2021

Aan alle leden van Sportvereniging KIS,

Hierbij wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering 2021.
Deze zal net als 2020 online plaats vinden. Het bestuur zal een (sub)website maken waar wij alle relevante stukken + agenda zullen plaatsen. Vervolgens kunt u via een stem-formulier uw stem uitbrengen op de ingebrachte stukken. U heeft 24 tot en met 30 maart 2021 te gelegenheid om op die website in te loggen en uw stem uit te brengen. Na 30 maart 2021 zal de website weer offline gaan.
Voorafgaand die week, ontvangt u middels de nieuwsbrief #3 (maart) het centrale wachtwoord om de website te kunnen bekijken.

Namens het bestuur,
Inge Bakker
Secretaris KIS

Agendapunten ALV 2021:


 • Goedkeuring notulen ALV 1 september 2020
 • Ingekomen stukken
 • Jaarverslag secretariaat
 • Financieel jaarverslag
 • Verslag kascommissie
 • Verkiezing kascommissie
 • Begroting 2022
 • Bestuursverkiezing, aftredend en niet herkiesbaar: Mw. B. Keur
 • Verkiezing voorzitter
 • Aanpassing HHR
 • Uitleg contributieheffing in corona-tijd - 2021
 • Nieuwe wet: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
 • Wat verder wordt ingebracht
 • Stemming leden
Als u zaken wilt in brengen kunt u dit alleen schriftelijk doen, d.m.v. een mail naar
secretariaat@dekis.nl
o.v.v. uw naam, lidnummer en opmerking.
facebook twitter 
MailPoet