Redactie en kopie aanleveren volgende nieuwsbrief: pr@dekis.nl
LOGO_nieuwsbrief_KIS

Jaargang 2021 nummer 4

uitslag Algemene Ledenvergadering 2021

Onze leden konden van 24 tot en met 30 maart 2021 weer online de Algemene Ledenvergadering bezoeken en hun stem uitbrengen.
In de ALV kwamen de volgende zaken aan bod:
 • Goedkeuring notulen vorige ALV;
 • Voorstel van de kascommissie om de ALV voor te stellen om het bestuur dechárge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2020;
 • Verkiezing van de kascommissie, leden konden zich hierbij kandidaat stellen;
 • Voorstel begroting 2022;
 • Verkiezing mw. Sandra v.d. Berghe als voorzitter;
 • Voorstellen m.b.t. wijziging HHR.
Op onze ALV-website heeft u alle punten uitgebreid kunnen bestuderen.
De stemming was unaniem. Alle stemmers waren voor. Voor wat betreft de verkiezing voor de kascommissie heeft de heer L. van Dijk zich aangemeld, waarvoor hartelijk dank.
Het huishoudelijk reglement is ook goedgekeurd en gaat direct in.
De volgende zaken zijn daarbij voor u van belang:
 • Met ingang van heden kan alleen nog een automatische incasso worden afgegeven. De leden zonder automatische incasso hebben inmiddels via een brief een verzoek tot opgaaf ontvangen. Graag voor 15 mei reageren s.v.p.
 • De diverse categorieën lidmaatschappen verdwijnen. Er komt één lidmaatschap voor volwassenen en één lidmaatschap voor jeugd tm 15 jaar. De volwassenen gaan met ingang van 2022 € 137,50 per jaar aan contributie betalen en de jeugd € 85,--.
 • Zoals gezegd geldt voor iedereen: incasso afgeven. De incasso zal twee maal per jaar worden geïncasseerd, dus niet meer 1 x of 4x per jaar. De data zijn rond 1 januari en 1 september.
 • Daarnaast zijn een aantal huishoudelijke regels aangepast. Raadpleeg het nieuwe HHR hier.
 • Bij hernieuwd lidmaatschap binnen 12 maanden zal € 15,-- aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
Een ieder die de moeite heeft genomen om zijn of haar stem uit te brengen: Hartelijk dank!

Incasso machtiging

Op 14 april 2021 heeft het secretariaat aan ieder die geen incasso-machtiging heeft afgegeven een brief gestuurd. Zoals u bovenstaand heeft kunnen lezen heeft de ALV ingestemd met een algeheel incasso beleid voor alle leden. Dit maakt het werk van de penningmeester een stuk overzichtelijker en makkelijker. De KIS volgt hiermee de lijn van vele verenigingen die enkel en alleen met incasso-machtigingen werken.

In het huishoudelijk reglement is tevens opgenomen en goedgekeurd door de ALV dat indien geen incasso machtiging wordt afgegeven of wordt ingetrokken, desbetreffend persoon geen lid meer is c.q. kan zijn van onze vereniging.

Een klemmend beroep voor ieder die nog geen incasso-machtiging heeft afgegeven: Doe dit voor 15 mei 2021.
Je kunt op twee manieren een incasso machtiging afgeven. Online en via het downloaden van een machtigingsformulier welke u naar het secretariaat moet opsturen.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Het bestuur is momenteel hard bezig om de richtlijnen die zijn opgenomen in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen uit te voeren. Deze wet, kortweg de WBTR, gaat definitief 1 juli 2021 van kracht.

De wet verplicht leden van besturen van rechtspersonen, zoals onze vereniging, uitdrukkelijk hun bestuurstaak nauwkeurig, toegewijd, zonder voorbehoud en louter in belang van de vereniging uit te voeren. Anders kan hoofdelijke aansprakelijkheid volgen. Daartoe dienen wijzigingen opgenomen te worden in o.a. de statuten, HHR en nieuw een bestuursconvenant. Met de uitvoering van de WBTR verplicht de wet om bestuursleden uitdrukkelijk hun medewerking te verlenen aan grote geplande uitgaven, overeenkomsten, en risicobeheersing binnen de vereniging. Nu zult u zeggen, wat een gedoe voor deze vrijwilligers, maar het moet juist deze vrijwilligers beschermen tegen uitwassen die wij allemaal kennen. Nu kan elk bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van een ander bestuurslid. Stel u voor één bestuurslid gaat een langdurig huurcontract aan zonder dat hierbij de overige bestuursleden zijn ingelicht, en uiteindelijk lukt het de vereniging niet om aan de verplichtingen te voldoen, dan kan ieder bestuurslid nu aangesproken worden voor dit feit. De nieuwe wet beschermd deze overige bestuursleden. Als namelijk niet de nieuwe protocollen zijn doorlopen en niet alle bestuursleden op de hoogte zijn gesteld van deze gang van zaken, dan kan alleen dat bestuurslid welke buiten de medeweten van de overige bestuursleden heeft gehandeld, hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden. Elke vorm van risico, beheer en uitvoering moet binnen het bestuur worden vastgesteld, genotuleerd en besproken worden. Gaat het bestuur dan in gezamenlijkheid en bewust een risico aan welke uiteindelijk tot schade leidt, dan kunnen inderdaad alle bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden. Deze nieuwe wet beschermd dus de bestuursleden tegen onbehoorlijk bestuur van de individuele bestuurder.
facebook twitter 
MailPoet