Bestuursprofiel Sportvereniging KIS

Inleiding

Met het opstellen van profielschetsen beoogt de Kennemer Invaliden Sportclub  duidelijkheid te geven omtrent de functionele eisen die aan het bestuur worden gesteld en de deskundigheid die van leden van het bestuur wordt gevraagd. Zodoende wordt het mogelijk meer gericht te zoeken naar geschikte kandidaten. De profielschetsen beogen de samenstelling van het bestuur in voldoende mate te laten aansluiten bij het te voeren beleid en de gedachten die daarover leven in de organisatie.

De profielschetsen zullen gebruikt worden in de werving- en selectieprocedure. Bij het samenstellen van het bestuur vormen deze schetsen de leidraad.

De profielschetsen zijn openbaar en worden periodiek geëvalueerd. Dit laatste zal in ieder geval bij het ontstaan van een vacature gebeuren, om te voorkomen dat de organisatie verstart.

2. Profielschets bestuur als geheel

Het algemeen profiel van het (volledige) bestuur dient te waarborgen dat de samenstelling zodanig is dat:

 • er affiniteit is met de gehandicaptensport en meer in het bijzonder de rol van sport t.b.v. de emancipatie en integratie van gehandicapten in de samenleving;
 • een brede maatschappelijke binding en relevante functionele netwerken worden bereikt;
 • een spreiding van maatschappelijke achtergronden en omstandigheden aanwezig is;
 • tezamen de leden van het bestuur beschikken over een combinatie van specifieke kennis met betrekking tot de volgende relevante ervaringsgebieden: openbaar bestuur, financiën, (gehandicapten)sport, communicatie & marketing en recht;

Bij de uitoefening van zijn taken geldt dat het bestuur:

 • het doel van de Kennemer Invaliden Sportclub  zoals omschreven in de statuten en de missie, ambitie en strategie van de organisatie onderschrijft;
 • loyaal meewerkt aan het bereiken van de doelstellingen;
 • zich bij het vervullen van zijn taak richt naar het belang van de Kennemer Invaliden Sportclub  en haar leden en het belang van de samenleving;
 • een open houding heeft, gericht op verbetering;
 • te allen tijde onafhankelijk, professioneel, deskundig en volgens zorgvuldige procedures opereert;
 • inspeelt op maatschappelijke veranderingen en wensen van de leden;

Van het allergrootste belang hierbij is dat het bestuur als team functioneert. Daarbij gelden de volgende vereisten:

 • binnen het bestuur is sprake van transparantie, vertrouwen en een eerlijke en open communicatie;
 • dat zover mogelijk alle sporttakken binnen de vereniging zijn vertegenwoordigt binnen het bestuur.

3. Profielschets individuele leden bestuur

3.1. Algemene profielschets voor alle leden van het bestuur

Elk lid van het bestuur dient een bijdrage te kunnen leveren aan het algemeen profiel van het bestuur en kwaliteiten en eigenschappen te bezitten als:

 • heeft affiniteit met de missie en visie  van de Kennemer Invaliden Sportclub ;
 • kan zonder last en ruggespraak en zonder tegenstrijdige belangen handelen;
 • heeft een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne;
 • heeft oog voor het doel van de Kennemer Invaliden Sportclub  als geheel en van de maatschappelijke omgeving;
 • heeft oog voor de (mogelijke) ontwikkeling van de Kennemer Invaliden Sportclub ;
 • kan snel overzicht en inzicht verwerven;
 • heeft samenwerkingskwaliteiten en kan anderen motiveren en activeren;
 • kan de hoofdlijnen van beleid beoordelen;
 • heeft oog voor de relatie tussen doelstellingen en resultaten;
 • heeft strategisch bestuurlijke inzichten met betrekking tot de organisatie;
 • heeft een relativerende instelling, maar grijpt zo nodig in;
 • kan informatie beoordelen op kwaliteit;
 • kan doortastende beslissingen nemen en beargumenteren;
 • is in staat tot kritische zelfreflectie en zelfcorrectie;
 • heeft voldoende tijd voor werkzaamheden die voortvloeien uit de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van een bestuur.
 • Is van onbesproken gedrag
 • Zich kan conformeren aan de gedragsregels ‘begeleiders in de sport’ samengesteld door NOC-NSF.

3.2 Aanvullende profielschets voor de voorzitter, secretaris en penningmeester

Voorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van het bestuur en is daarvoor het primaire aanspreekpunt. Bij de Algemene Ledenvergadering is leidt de voorzitter de vergadering. Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden. De voorzitter vertegenwoordigt de organisatie naar binnen en buiten.

Specifiek:

 • Beschikt over bewezen bindende kwaliteiten
 • Geeft leiding aan het bestuur en aan het toezichtproces
 • Is diplomatiek en heeft onderhandelingservaring
 • Heeft affiniteit en/of kennis en ervaring in de gehandicaptensport in de meest brede zin,
 • Heeft een breed netwerk in de maatschappij en de sport
 • Kan op effectieve en efficiënte wijze leiding geven aan vergaderingen
 • Kan indien nodig fungeren als boegbeeld van de Kennemer Invaliden Sportclub  en de belangen van de Kennemer Invaliden Sportclub  naar buiten toe uitdragen
 • Is in voldoende mate beschikbaar

Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor de algehele verslaglegging van het bestuur.

Specifiek:

 • Beschikt over goede schriftelijke vaardigheden
 • Beschikt bij voorkeur over juridische deskundigheid
 • Kan de voorzitter vervangen bij diens afwezigheid
 • Heeft kennis en ervaring op het terrein van personeel en organisatie en/of marketing en/of juridische aangelegenheden.
 • Archiveren van ontvangen brieven en het bewaren van afschriften van verzonden brieven
 • Bewaakt de interne communicatieprocessen op hoofdlijnen.
 • Heeft gevoel voor politieke verhoudingen en
 • Is in voldoende mate beschikbaar

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de vereniging.

Specifiek:

 • Doen en ontvangen van betalingen
 • Bijhouden van kas- & bankboek
 • Beschikt over financiële en/of bedrijfseconomische deskundigheid
 • Maken van financieel jaarverslag
 • Overlegt met de directie
 • Beschikt over enige knowhow op het gebied van fiscale zaken en subsidies
 • Is nauwgezet, analytisch en zakelijk en
 • Is in voldoende mate beschikbaar
error: Content is protected !!