Help ik heb een betalingsachterstand....

U bent lid van onze vereniging en heeft een betalingsachterstand. Dit kan zijn veroorzaakt omdat u per abuis vergeten bent de contributienota te voldoen, of omdat, bij afgifte van een automatische incasso, het incasso bedrag door de bank is gestorneerd. 

Dit storneren kan diverse oorzaken hebben.

  • u heeft een negatief saldo op uw afgegeven bankrekening;
  • omdat de incassomachtiging niet correct is;
  • omdat op verzoek van de klant de incasso wordt terug gedraaid.

In alle gevallen krijgt u van onze penningmeester een verzoek tot betalen. 

Maar ik heb opgezegd in de loop van het jaar
Dat is een antwoord welke wij veelvuldig horen. Maar is helaas niet van toepassing. Bij het aangaan van uw lidmaatschap bij de vereniging, bent u akkoord gegaan dat u het hele verenigingsjaar lid bent. U mag elk verenigingsjaar opzeggen, maar lopende een verenigingsjaar bent u lid. De vereniging maakt immers voor u en elke ander lid kosten om het sporten het hele jaar mogelijk te maken. Daar zijn alle leden verantwoordelijk voor. Dat is namelijk één van de grootste kenmerken van een vereniging, dat u als groep afspreekt om voor gezamenlijke rekening activiteiten uit te voeren en te bekostigen. 

Betalingsverzoek
De penningmeester stuurt u een betalingsverzoek. De eerste betalingsherinnering zal gepaard gaan zonder extra kosten. Leden die op eigen verzoek een incasso hebben gestorneerd, krijgen een betalingsverzoek voor het complete resterende bedrag. Het intrekken van de incasso wordt gezien als het intrekken van de afgegeven incasso machtiging. 
In de eerste brief van de penningmeester zal een termijn staan waarin u het openstaande bedrag dient te voldoen. 

Eerste betalingsherinnering  
Als u niet conform de termijn in het verzoek hebt voldaan, stuurt de penningmeester u een eerste betalingsherinnering. In dit schrijven wordt erop aangedrongen om het openstaande bedrag te voldoen. Het te vorderen bedrag zal worden verhoogd met € 2,50 (conform art. 39.2 HHR van de KIS). In deze brief zal melding worden gemaakt dat bij een volgend herinnering de Wet Incasso Kosten (WIK) in werking zal treden. 

Tweede betalingsherinnering
Deze tweede betalingsherinnering zal worden verhoogd met de kosten genoemd in de regeling Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Deze regeling geeft ons het recht om incassokosten in rekening te brengen. Deze regeling is als volgt opgebouwd:

  • – 15% over de eerste € 2.500 van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 40,–;
  • – 10% over de volgende € 2.500 van de hoofdsom van de vordering;
  • – 5% over de volgende € 5.000 van de hoofdsom van de vordering;
  • – 1% over de volgende € 190.000 van de hoofdsom van de vordering;
  • – 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,–

Gezien onze contributie altijd in de eerste categorie zal vallen, nl. 15% over de eerste € 2.500 van de hoofdsom van de vordering, MET EEN MINIMUM VAN € 40,– , zal de tweede betalingsherinnering altijd worden verhoogd met minimaal € 40,–. 

Indien na de tweede betalingsherinnering, u heeft nu immers drie betalingsverzoeken ontvangen, nog steeds niet de vordering hebt betaald, wordt de actie uitgezet naar de stichting Vereniging & Recht. Sportvereniging KIS is deelnemer van stichting Vereniging & Recht die onze vereniging in dit soort gevallen zal bijstaan. Zij zullen een juridisch traject voor ons opstarten om vooralsnog het openstaande bedrag te incasseren. De kosten welke met dit traject gemoeid zijn, zijn altijd voor het niet betalende lid. 

 

 

error: Content is protected !!