Contributie

Algemene Voorwaarden van Sportvereniging KIS

De huidige algemene voorwaarden zijn vastgesteld tijdens de ALV van 26 maart 2019

Wordt u in de loop van het jaar lid van de KIS,
dan zijn de lidmaatschapskosten naar rato.
Wel is een minimumbedrag ingesteld.

De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Jaarlidmaatschap 2020   Digitale
factuur
Factuur per
PostNL
 
Zwemmen Persoonlijke
jaarkaart
€ 135,00 € 137,50  
  Gezinskaart € 125,00 € 127,50  
         
Hydrotherapie abonnement € 141,00 € 143,50  
         
Parabadminton tm 15 jaar € 82,00 € 84,50  
  vanaf 16 jaar € 141,00 € 143,50  
         
Donateur Min. bedrag € 8,50 € 11,00  
         
         
Zwem badenkaart Alleen voor
mee zwemmende
familieleden *)
14 baden
kaart
€ 35,00  
         

*) De badenkaart kan alleen gebruikt worden als het hoofdlid (degene met het abonnement) ook zwemt en een familielid meeneemt. Voorbeeld:

Kind krijgt zwemles en ouders en broertje of zusje wil ook zwemmen. Daar is de 14 badenkaart voor bedoeld. Of lid zwemt in Heliomare op maandag of dinsdag en echtgeno(0)t(e) wil incidenteel mee komen zwemmen. Ook daar is de badenkaart voor bedoeld.

Het is niet bedoeld dat degene met een badenkaart zelfstandig komt zwemmen zonder het hoofdlid. Dan is het de bedoeling dat deze zelf lid wordt van de vereniging. Vragen neem contact op met het secretariaat.

Betalingen

Twee keuzes:

A) Bankoverschrijving.

B) Incasso-machtiging

Ad A) Bankoverschrijving

De leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven ontvangen gewoon één keer per jaar, in de maand december, de contributie nota voor het komende jaar. Deze nota zal in de eerste week van december worden verstuurd.
Dit bedrag moet in 1 termijn en binnen 14 dagen na ontvangst van de nota op de bankrekening van de vereniging zijn bijgeboekt o.v.v. uw factuurnummer.

Ad B) Incassomachtiging

Alleen leden die een incasso machtiging hebben afgegeven kunnen de contributienota in 4 termijn voldoen (maar ook de keuze in 1 termijn). Kijk voor meer info op de pagina incassomachtiging.


Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Beëindiging lidmaatschap:
Leden zijn verplicht een lidmaatschap voor de duur van 1 verenigingsjaar aan te gaan welke telkens stilzwijgend met een jaar wordt verlengd.
Opzeggen van het lidmaatschap dient, liefst schriftelijk, bij het secretariaat, vóór 30 NOVEMBER van het lopende verenigingsjaar te geschieden. Deze voorwaarden zijn onderdeel van onze STATUTEN.

Tussentijdse aanmeldingen:
Bij een tussentijdse aanmelding geldt als norm dat de penningmeester een tijdsevenredig contributiedeel in rekening brengt voor het nog lopende jaar. Daarbij in acht genomen dat voor het hoofdlidmaatschap bij het zwemmen over de eerste zes maanden GEEN korting wordt toegepast. Alleen bij aanmelding over de laatste zes maanden wordt een korting toegepast, met een jaarlijks vast te stellen minimumbedrag. De staffels met kortingen en de aangepaste contributie naar rato kunt u hier bekijken. Selecteer uit deze lijst uw sportactiviteit.

Tussentijdse afmeldingen:
Bij een afmelding tijdens het verenigingsjaar wordt voor het jaarlidmaatschap geen restitutie verleend.


Competitiespelers:
Voor competitiespelers geldt dat KIS zorgt voor een wedstrijdshirt en een spelerspas.
Deelname aan wedstrijden en de daar aan verbonden kosten dienen door de speler zelf te worden betaald.
Wanneer men besluit te stoppen met deelname aan de competitie, is men verplicht om het wedstrijdshirt en de spelerspas bij de trainer/ster in te leveren.

Wijzigingen:
Men is verplicht wijzigingen schriftelijk door te geven aan het secretariaat:
Engelandstraat 76, 1966 NJ, Heemskerk.

*Bij een gezinslidmaatschap dienen de gezinsleden op hetzelfde adres te zijn ingeschreven.

error: Content is protected !!