Veel gestelde vragen

FAQ In een aantal geval wordt voor nadere uitleg verwezen naar de bijbehorende artikelen in het huishoudelijk reglement.

Corona vragen

Waarom kan ik niet tijdelijk opzeggen?

U kunt niet tijdelijke opzeggen omdat wij onze huurcapaciteit afstemmen op het aantal betalende leden per 1 januari. U bent lid van een vereniging en dit houdt in dat u in gezamenlijkheid een activiteit wenst te doen en in gezamenlijkheid de kosten wenst te dragen. Tussentijds afhaken zou immers betekenen dat u uw gemaakte kosten afschuift aan uw mede sporters.

 

Ontvangt de KIS geen financiële ondersteuning?

Nee. De KIS heeft geen recht op wat voor regeling dan ook. De bestaande regelingen zijn bedoeld voor verenigingen met bijv. een sportkantine of eigen speel accommodaties. Deze verenigingen verliezen veel geld door inkomstenderving. Daar is gelukkig bij ons geen sprake van. Onze grootste kostenpost, de huurkosten, is grotendeels in stand gebleven. Van de steunmaatregelen die de overheid voor sportverenigingen in het leven hebben geroepen, nl. de TASO-regeling en de TOGS regeling, kan de KIS geen gebruik van maken omdat we niet aan de criteria voldoen. Ook de NOW regeling is niet van toepassing, omdat wij nu eenmaal geen salariskosten hebben. Ook  kunnen wij geen aanspraak maken op de TVL regeling omdat we geen omzetverlies hebben.  Wel loopt er een aanvraag bij het SFB in Beverwijk om aanspraak te maken op het compensatiefonds van het Rijk. Dat is de regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties. Aan deze regeling kunnen wij echter geen rechten aan ontlenen en zijn wij afhankelijk van hetgeen het SFB in Beverwijk ons kwijtscheld aan huur. 

Wat is de consequentie als ik wel tijdig opzeg en in 2021 terugkeer als lid?

Als veel leden opzeggen voor 1 december is de kans groot dat sport uren geschrapt worden in 2021. Wij moeten immers op basis van de contributies en aantal leden nieuwe afspraken maken met de exploitanten van zwembaden en sporthallen. Wellicht dat wij uren moeten samenvoegen. Aan het terug te keren als lid binnen 18 maanden na opzeggen, kost € 10,– extra aan administratiekosten. In 2021 zal een voorstel worden gedaan aan de ALV om deze kosten verder te verhogen.

 

 

 

Moet ik een doktersverklaring hebben om lid te worden?
Nee, u hoeft geen doktersverklaring te overleggen. U bent vrij om te bepalen of u lid wenst te worden van een sportvereniging voor mensen met een beperking.

Ik badminton, mag ik dan ook zwemmen?
Ja, geeft aan de leiding van je badminton uur even aan dat je ook wenst te zwemmen. Je ontvangt dan een grijs lidmaatschapskaartje. Op vertoon van deze grijze kaart, mag je een badenkaart kopen. Met een badenkaart kun je 14 keer zwemmen. De kosten staan onder de algemene voorwaarden.

Ik badminton, mag ik ook gewoon lid worden om te zwemmen?
Uiteraard. Wil je niet een badenkaart willen kopen maar gewoon een vast abonnement. Geen probleem. Vul het inschrijfformulier in, en je ontvangt een ledenpas voor het zwem abonnement. Met dit abonnement mag je op onbeperkt maandag, dinsdag en de donderdag komen zwemmen.

Ik zwem mag ik ook badmintonnen?
Ook omgekeerd kunnen zwemmers komen badmintonnen. Het is badmintonnen voor mensen met een beperking, dus de regels zijn iets aangepast. De leiding op het badminton uur kunnen jou daar alles over vertellen. Ook hierbij geldt, vul een inschrijfformulier in, en je bent lid!

Ik zie jullie hebben een uur, bewegen in warm water op de zaterdag ochtend. Kan ik instromen?
Nee, voor dit uur hebben wij een wachtlijst. In 2019 hebben wij nog een poging gewaagd om een nieuw uur in het leven te roepen op de maandag avond, maar bij gebrek aan belangstelling en gebrek aan leiding is dit niet doorgegaan. Wellicht in de toekomst. Voor het uur op de zaterdagochtend kun je op de wachtlijst worden geplaatst.

Ik ben lid en ga drie maanden op vakantie. Krijg ik reductie?
Nee, helaas krijgen wij deze vraag vaak. Dit komt waarschijnlijk doordat het overgrote deel van onze leden de pensioengerechtigde leeftijd bezitten. Echter wij (de vereniging – u en de overige – ) moeten wel het bad c.q. locatie huren om uw sport mogelijk te maken. Dit zijn langdurige contracten. Onze vereniging heeft geen winst oogmerk en wij trachten voor onze doelgroep de prijs zo laag mogelijk te houden. Dit heeft tot gevolg dat u een abonnement afneemt van 1 januari tot en met 31 december, en daar ook voor betaald.

Kan ik in termijnen betalen?
Ja, u kunt de contributie alleen in termijnen betalen als u een incassomachtiging afgeeft. De penningmeester incasseert dan in januari, maart, september en november uw lidmaatschapsgeld.

Ik stop halverwege het jaar, krijg ik mijn geld terug?
Nee. Bij het aangaan van uw lidmaatschap heeft u zich geconformeerd met de algemene voorwaarden. Daarin staat dat het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wij als vereniging proberen de prijs voor onze doelgroep (mensen met een beperking) zo laag mogelijk te houden. Wij gaan vervolgens langdurige contracten aan met verhuurders van onze accommodatie. Dat is ook de reden dat wij geen reductie kunnen verlenen bij tussentijdse opzeggingen.

Kan ik ook een los kaartje kopen?
Ja, dat kan alleen voor nieuwe mensen die kennis willen maken met onze vereniging. Het is niet de bedoeling dat wekelijks een los kaartje wordt gekocht. U mag twee keer een los kaartje kopen en als het u bevalt, bevelen wij aan om lid te worden van de vereniging.

Mogen familieleden meezwemmen?
Ja, als een hoofdlid komt zwemmen mogen familieleden mee komen zwemmen. Het hoofdlid kan hiervoor een 14 badenkaart aanschaffen. Als familieleden zonder hoofdlid willen komen zwemmen moeten zij lid worden. Alleen dan kunnen zij zonder hoofdlid gebruik komen maken van onze zwem faciliteiten.

Hoe zeg ik op?
U kunt alleen schriftelijk opzeggen. Dat mag per mail of per brief naar het secretariaat. Als u voor 1 december opzegt, wordt uw abonnement per 1 januari niet meer verlengt. Indien bij ons een mail adres bekend is dan ontvangt u daarop een schriftelijke bevestiging. Uit kostenbesparing sturen wij deze niet per post.

Wanneer krijg ik een nieuwe contributienota?
De contributienota’s worden in december elk jaar verstuurd.

Kan ik donateur worden?
Ja graag zelfs. Daarmee steunt u onze vereniging en haar doelstelling. Stopt u met een abonnement, geef dan door dat u door wenst te gaan als donateur. Voor donateurschap geldt een minimum bedrag per jaar. Zie Algemene Voorwaarden

Mag ik als donateur een badenkaart aanschaffen?
Nee, u kunt alleen gebruik maken van onze zwemfaciliteit als hoofdlid.

error: Content is protected !!