Statuten

U kunt de statuten ook als PDF vinden onder downloads.

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van 18 september 1974, nr. 181 ————————————————————————————————————————————– EV 2226 VERENIGING: Kennemer Invaliden Sportclub, te Beverwijk

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Kennemer Invaliden Sportclub, in deze statuten nader aangeduid met de letters K.I.S. Zij is gevestigd te Beverwijk.

Duur

Artikel 2

De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden, te rekenen vanaf de dag van oprichting, zijnde 1 februari 1956 zodat zij zal eindigen op 31 december 1985, behoudens eventuele verlenging op wettige wijze.

Doel

Artikel 3

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor de beoefening van sport en de beoefening van bewegingssporten in de ruimste zin van het woord door invaliden met een motorische en/of zintuigelijke lichamelijke handicap.

Middelen

Artikel 4 De vereniging tracht dat doel te bereiken door het bieden van de gelegenheid tot het ontvangen van sportonderricht, het houden van wedstrijden en al hetgeen verder dan strekken op wettige en geoorloofde wijze tot het bevorderen van sportbeoefening.

Leden

Artikel 5 a. De vereniging bestaat uit: – 1. Ereleden; – 2. Werkende leden; – 3. Buitengewone leden; – 4. Begunstigde leden. b. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone diensten jegens de vereniging daartoe zijn benoemd. c. Werkende leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6. d. Werkende leden worden onderscheiden in: a. Juniorleden, dat zijn zij, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt op 1 januari van het lopende kalenderjaar; b. Seniorleden, dat zijn zij, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt op 1 januari van het lopende kalenderjaar. e. Buitengewone leden zijn zij, die niet motorisch en/of zintuigelijk lichamelijk gehandicapt zijnde, deelnemen aan de sportbeoefening, dan wel medewerken om deze mogelijk te maken. f. Begunstigde leden zijn zij, die de vereniging uitsluitend geldelijk steunen en als zodanig zijn toegelaten.

Artikel 6

a. Het werkend lidmaatschap wordt uitsluitend verkregen op grond van een besluit tot toelating door het bestuur – op voorwaarden nader geregeld in het huishoudelijk reglement – door invaliden met een motorische en/of zintuigelijke lichamelijke handicap, die een verklaring kunnen overleggen, ondertekend door een bevoegd arts, dat er geen bezwaar tegen bestaat dat zij een of meer sporten actief beoefenen.

b. Door de verkrijging van het werkend lidmaatschap van de vereniging is men verplicht zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de Nederlandse Invaliden Sportbond (N.I.S.). Het bestuur is bevoegd aan de N.I.S. alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Artikel 7

a. De benoeming van ereleden, het verkrijgen van het buitengewoon lidmaatschap en de toelating als begunstigd lid worden nader geregeld in het huishoudelijke reglement.

b. Minderjarigen hebben bij de aanvraag van het lidmaatschap de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig.

Artikel 8

Het lidmaatschap wordt geëindigd door:

a. Schriftelijke opzegging gericht aan de secretaris van het bestuur met inachtneming van de termijn van een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende kalenderjaar.

b. Door overlijden van het lid;

c. Royement van het lid. Royement heeft plaats door het bestuur op gronden van het huishoudelijke reglement vast te stellen, behoudens beroep op de algemene ledenvergadering welke alsdan de beslissing neemt. Hij die geroyeerd is blijft van het lidmaatschap ook in de toekomst uitgesloten.

Artikel 9

a. Stemgerechtigd zijn uitsluitend de werkende seniorleden. b. Ereleden en buitengewone leden hebben een adviserende stem.

Geldmiddelen Artikel 10

De inkomsten van de vereniging bestaan uit: a. Contributies der leden; b. Entreegelden en ontvangsten bij wedstrijden; c. Legaten, schenkingen en andere toevallige baten.

Vergaderingen

Artikel 11

a. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden.

b. Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen wanneer het bestuur dit wenselijk acht, dan wel op verzoek van tenminste een/vierde deel der leden, op de wijze als nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

c. Besluiten in een ledenvergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, die geldig zijn uitgebracht, tenzij in deze statuten een gekwalificeerde meerderheid van stemmen is vereist.

d. Indien de stemmen staken wordt bij een stemming over zaken het voorstel geacht te zijn verworpen; bij een stemming over personen beslist het lot.

Bestuur

Artikel 12

a. Het bestuur bestaat uit vijf, zeven of negen personen, gekozen in een algemene ledenvergadering door de stemgerechtigde leden.

b. Bij wijze van verkiezing, aftreden en vervanging, alsmede de taakverdeling der bestuursleden wordt in het huishoudelijke regelement geregeld.

c. De voorzitter en de secretaris van het bestuur vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

d. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging; voor het beschikken over saldi bij banken en girodiensten is zijn handtekening voldoende; voor het aangaan van geldleningen, het kopen, vervreemden en bezwaren – daaronder begrepen het verlenen van zakelijke rechten – van onroerende goederen is machtiging van de algemene ledenvergadering vereist.

Verenigingsjaar

Artikel 13

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Huishoudelijke reglement

Artikel 14

a. Een door de algemene ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft nadere regels omtrent lidmaatschap, introductie, het bedrag der contributie, de werkzaamheden van het bestuur, de regeling van de vergaderingen, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling gewenst is.

b. Het huishoudelijk reglement mag geen bepaling bevatten die in strijd is met deze statuten.

c. Wijziging in het huishoudelijk reglement kan slechts geschieden in een algemene ledenvergadering met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen bij een aanwezigheid ter stemming van tenminste ¾ van het aantal stemgerechtigde leden. d. Indien het vereiste quorum niet ter stemming aanwezig is zo wordt binnen zes weken een tweede vergadering met een gelijke agenda uitgeschreven, in welke vergadering een besluit kan worden genomen met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Wijziging statuten

Artikel 15

a. Wijzigingen van de statuten kan slechts geschieden in een algemene ledenvergadering met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen bij een aanwezigheid ter stemming van tenminste ¾ van het aantal stemgerechtigde leden.

b. Indien het vereiste quorum niet ter stemming aanwezig is zo wordt binnen zes weken een tweede vergadering uitgeschreven met een gelijke agenda, in welke vergadering een besluit kan worden genomen met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

c. De gewijzigde statuten treden niet eerder in werking dan nadat daarop de Koninklijke goedkeuring is verkregen, zo deze mocht zijn vereist.

Ontbinding

Artikel 16

a. Alleen in een algemene ledenvergadering, die daartoe tenminste dertig dagen van tevoren onder toelichting van het voorstel is bijeengeroepen kan het besluit tot ontbinding van de vereniging worden genomen met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen bij een aanwezigheid ter stemming van tenminste ¾ van het aantal stemgerechtigde leden.

b. Indien het vereiste quorum niet ter stemming aanwezig is zo wordt binnen zes weken een tweede vergadering uitgeschreven met een gelijke agenda, in welke vergadering een besluit kan worden genomen met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

c. Bij ontbinding neemt de algemene ledenvergadering een beslissing hoe met de bezittingen der vereniging wordt gehandeld, zulks met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 26 juni 1974, nr. 82 Mij bekend, De staatssecretaris van Justitie.

Namens de Staatssecretaris: Het hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht,

J. v. Rijn v. Alkemade.